ريیس مرکز بهداشت خوزستان

37
خورنا: ريیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: هنگامی می‌توان نتیجه خوبی از سوزاندن زباله‌ها گرفت که درهنگام سوختن زباله اولا کار با احتراق کامل صورت گیرد. همچنين هیچ‌گونه آلودگی در محیط اعم از اتمسفر، خاک، آب و … به وجود…