رييس پليس فتا

37
خورنا: رييس پليس فتا خوزستان هشدار داد: پس از ورود به صفحه بانکداری اینترنتی و یا خرید اینترنتی، از صحت آدرس، امن بودن اتصال(وجود https در ابتدای آدرس آن) و همچنين جعلی نبودن صفحه اطمینان حاصل كنيد. سرهنگ سعيد شعبان…