رویکرد جدید در سرمایه گذاری بخش خصوصی درصنایع پتروشیمی