روغن زیتون نامرغوب

37
خورنا: سید سعید میرنظامی افزود:  با توجه به توزيع و فروش  روغن زيتون با نام تجاري رود بارك در سطح بازار استان  ، بدون علامت  استاندارد و كيفيت نا مطلوب، از هم استاني هاي عزير خواهشمند است…