روستا

پول

معاون راه روستایی سازمان راه و شهرسازی خوزستان :

خورنا/ ‘اتابک زراسوند’ : از این مجموع یک هزار و یکصد میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، ۳۳۰میلیارد ریال اعتبارات استانی، ۷۵میلیارد ریال از محل…