روستاهای گرمه خروسی ،سالمی 1 و 2 ، ناصری فرع زایر ، بیت داود، نهر حسین ،آبشار قدیم ، آبشار جدید، نهر مضیف ، رحمه ،جراح ،نهر گبین و نهر مسلم