روستاهای آبادان

خورنا: پسر جوانی که مزاحم خواهرش را به قتل رسانده بود در زندان به دار مجازات آویخته شد. پسر اعدامی به نام سمیر چندی قبل در جریان درگیری در یکی از روستاهای اطراف آبادان با ضربه های کارد مرتکب قتل پسر جوان دیگری شده بود. سمیر پس از دستگیری در بازجویی ها مدعی شد مقتول مزاحم خواهرش می شده…