روز خبرنگار محمدرضا عارف

خورنا: به گزارش امید،متن کامل این یادداشت در ادامه می‌آید:برخی از انسانها آنچنان حضوری موثر در تعاملات اجتماعی دارند که نمی‌توان تنها در یک روز برایشان شمعی بر افروخت تا تمجیدی از کرامت، شرافت و گره گشایی‌های آنها باشد. امروز که 17 مرداد است و روز بزرگداشت خبرنگاران، خیلی ساده باید گفت و خیلی ساده باید نوشت که…