روز حافظ

یکی از کارشناسان ادبی استان البرز گفت: رند کلیدی‌ترین واژه درک حافظ است، پیش از او رند بار منفی داشته و امروزه اصطلاح “مرد رند” حکایت از همان بار می‌کند. واژه‌ “رند” در زبان عامه و نیز در زبان سنایی و سعدی بعضاً بار ارزشی مثبت و بعضاً منفی دارد ولی حافظ به این کلمه معنا و شخصیت…