روزگار نا خوش ورزشکار اندیمشکی

ستاره دیروز امروز سهمی از آسمان ندارد ...!

خورنا : فرج کریمی مردی که در گذشته های نه چندان دور در میدان فوتبال می درخشید … هنوز هم دنیای فوتبال اندیمشک که روزگاری دریای پر ثروتی داشت و مثل امروز از قرارداد های میلیاردی خبر نبود او…