روزنامه ی نورخوزستان

خورنا: روزنامه ی نورخوزستان در ستون ویژه های خود نوشت: تعریض پل سوم اگر چه باتوجه به گره ترافیکی ناشی از کم عرض بودن آن برای همه خوشحال کننده بوده اما بسیاری از کارشناسان امور ترافیک معتقد هستند، انجام اینکار چنانچه همراه با دیگر اقدامات جنبی آن نباشد، دردی را دوا نکرده، بلکه بر مشکلات ترافیکی این محل می…