روزنامه جمهوری اسلامی

خورنا: روزنامه جمهوری اسلامی روز شنبه 25 آبان در یکی از خبرهای ستون ثات جهت اطلاع خود از تلاش برخی برای به صحنه آوردن مجدد رییس جمهور سابق و آویزان کردن عکس محمود احمدی نژاد در خیابان پیروزی خبر داد. تلاش برای به صحنه آوردن مجدد محمود احمدی نژاد در شکل های مختلف ادامه دارد. بر اساس این گزارش در ایام…