رود دز

37
به گزارش خورنا و به نقل از گروه محیط زیست روناش : گسترش و توسعه شهرها موجب می شود که به تدریج مناطق حاشیه ای هم به مناطق مسکونی شهر تبدیل شوند . بدیهی است توسعه…