رودخانه کارون یا جوی کارون ؟!

خورنا شواهد نشان می دهد حداقل از ۴۰۰ سال پیش که سی و سه پل اصفهان ساخته شده است عرض و بستر رودخانه زاینده رود در مقطع شهر اصفهان بی تغییر باقی مانده است حتی اگر رودخانه به هر…