رودخانه کارون یا جوی کارون ؟!

خورنا شواهد نشان می دهد حداقل از ۴۰۰ سال پیش که سی و سه پل اصفهان ساخته شده است عرض و بستر رودخانه زاینده رود در مقطع شهر اصفهان بی تغییر باقی مانده است حتی اگر رودخانه به هر دلیلی کاملا خشک شود. اما در اهواز خلاف این روال را شاهد هستیم و برخی کارشناسی و یا غیرکارشناسی شده،…