روحانی اصولگرا

خورنا: اصرار برخی اصول گرایان بر این که دکتر حسن روحانی را در زمره اصول گرایان قلمداد کنند و به استناد آن ، خرسندی اصلاح طلبان و اعتدال گرایان از پیروزی او را ناموجه جلوه دهند چند پرسش ساده را قابل طرح می سازد: – اگر روحانی به عنوان یک اصولگرا وارد صحنه شد…