روایتی از جمهوری اسلامی مد نظر امام سید محمد خاتمی