روابط عمومی صنایع پتروشیمی

خورنا: پس از گذشت سه سال از حضور جشنی در سمت ریاست کل روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وی در جلسه ی مجمع هم اندیشی روابط عمومی های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به “اولین هایی” که با همدلی همکاران روابط عمومی صنعت پتروشیمی در سه سال اخیر اتفاق افتاد، اشاره نمود و از…