روابط ایران ایتالیا

37
خورنا: وزیر امور خارجه ایتالیا گفت کشورهای غربی خود را برای رقابتی شدید در زمینه برقراری مجدد مناسبات همه جانبه با ایران آماده می کنند. به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، اما بونینو در مصاحبه با کوریره دلاسرا پرشمارگان…