روابط ایران ایتالیا

37
خورنا: وزیر امور خارجه ایتالیا گفت کشورهای غربی خود را برای رقابتی شدید در زمینه برقراری مجدد مناسبات همه جانبه با ایران آماده…