روئسای شورای های اسلامی شهر بندر ماهشهر ، بندر امام خمینی (ره) شهر چمران

در نخستین جلسه کمیته زیبا سازی شهری بندر ماهشهر مطرح شد:

خورنا: شهروندان ماهشهری در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از پروژه تفریحی ساماندهی خور بندرماهشهر و اسکه تجاری بندر ماهشهر که موجب پهلو گرفتن لنج های باری در این اسکه میشود خواهند بود. نخستین جلسه زیباسازی شهری و مجتمع های خدماتی تفریحی شهرستان بندر ماهشهر با حضور شهرداران و روئسای شورای های اسلامی شهر بندر ماهشهر ، بندر امام خمینی…