روئسای شورای های اسلامی شهر بندر ماهشهر ، بندر امام خمینی (ره) شهر چمران

ImageHandler.ashx (1)

در نخستین جلسه کمیته زیبا سازی شهری بندر ماهشهر مطرح شد:

خورنا: شهروندان ماهشهری در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از پروژه تفریحی ساماندهی خور بندرماهشهر و اسکه تجاری بندر ماهشهر که موجب پهلو گرفتن…