رقابت دوازده کاندیدا برای تصدی سمت شهرداری اندیمشک