رطوبت ماهشهر

خورنا: رطوبت 82 درصدي هوا (شرجي هوا) همراه با گرما صبح امروز مردم روزه دار بيشتر شهرهاي خوزستان را کلافه کرد. مدير کل هواشناسي خوزستان گفت: در حال حاضر ماهشهر با 90درصد رطوبت نسبي بيشترين ميزان رطوبت در استان را به خود اختصاص داده است و اهواز 82 درصد، و اميديه با 79 درصد…