رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی گرایش زیست فناوری در مقطع کارشناسی

خورنا: شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با راه اندازی دو رشته جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز موافقت کرد. شورای گسترش با یک بار پذیرش دانشجو در رشته زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه موافقت کرد. همچنین در جلسه دیگری از سوی این شورا، راه اندازی و پذیرش دانشجو در رشته زیست‌شناسی…