رتبه اول کشور از لحاظ کاهش آمار تصادفات منجر به فوت