رای ممتنع در مجلس

خورنا: در مجلس شورای اسلامی ، هنگامی که نمایندگان می خواهند درباره صلاحیت وزرای پیشنهادی رأی بدهند، سه انتخاب دارند: «موافق ، مخالف و ممتنع». در این دوره نیز ، چنین بود و در کنار آرای موافق و مخالف ، در مجموع حدود 250 رأی ممتنع به ثبت رسید. رأی ممتنع در واقع بدان معناست…