راه و شهر سازی شادگان

خورنا: در احکامی جداگانه از سوی ˈنصرالله دهقانیˈ مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، ˈجابر بنمی تمیمˈ به عنوان رییس اداره راه و شهرسازی شادگان و ˈحمید ایزدی منشˈ به عنوان معاون اداره راه و شهرسازی آبادان منصوب شد. به گزارش خبرنگار ایرنا، بنی تمیم دارای مدرک کارشناسی در امور راهسازی و کارشناسی ارشد در رشته عمران…