راه اندازی CNG

خورنا: شوشتر به دلیل مرکزیت شهرستان در مسیر چندشهر وروستا همواره با مشکل عرضه سوخت خودروها روبه رو است، بارها در این باره مطالبی درج شده است ولی در این باره گوش شنوایی وجود ندارد. به گزارش خورنا، قبلا فقط یک جایگاه CNG در شوشتر فعال بود، که ان هم توسط شهرداری اداره می شد…