راه اندازی پایگاه بهداشت شهری شهید (احمد نمكی خامنه )همزمان با هفته دولت در اندیمشك