راه اندازی پایگاه بهداشت شهری شهید (احمد نمكی خامنه )همزمان با هفته دولت در اندیمشك

خورنا : پایگاه بهداشت شهری شهید نمکی خامنه بمنظور ارائه خدمات بهداشتی به منطقه محروم و حاشیه شهرکوی جانبازان اندیمشک با صرف اعتباری بالغ بر 700 میلیون ریال جهت خرید تجهیزات و لوازم موردنیاز همزمان با هفته دولت بهره برداری شد . این پایگاه به 10 هزار نفر ازجمعیت منطقه مسکن مهر ، فاز 2 راه آهن و کوی جانبازان…