راه اندازی دو رشته جدید در دانشگاه شهید چمران

37
خورنا: شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با راه اندازی دو رشته جدید در دانشگاه شهید چمران اهواز موافقت کرد. شورای گسترش با یک بار پذیرش دانشجو در رشته زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی در مقطع کارشناسی…