راهنمایی رانندگی

خورنا عبدالحسن مقتدایی در جلسه فرهنگ شهروندی که با موضوع فرهنگ ترافیک درون و برون شهری امروز، (سوم آذرماه) برگزار شد، اظهار کرد: رفع بخشی از این کمبودها در بحث کنترل ترافیک بر عهده ما به عنوان مسئولان اجرایی است…