رامين علاسوند

خورنا: رييس شوراي شهر اهواز انتخاب شد. پس از انجام مراسم تحليف اعضاي شوراي شهر اهواز در محل فرمانداري؛ نخستين جلسه رسمي شوراي شهر اهواز براي انتخاب رييس و هيات رييسه شورا تشكيل شده است. طبق قانون شوراها، رياست اين جلسه بزرگترين عضو شورا از نظر سني بر عهده خواهد داشت كه هم‌اكنون سيدمهدي آلبوشوكه،…