رابطه نامشروع با پسر جوان

خورنا: روابط نا مشروع یک خانم وزیر ایرلندی  با پسر ۱۹ ساله ای که چهل سال از وی کوچکتر است منجر به بروز اختلاف در میان احزاب مختلف کشور شد، پسر۱۹ ساله نیز ازطریق رابطه با این خانم پول فروانی به جیب زده و برای خودش کسب و کاری به راه انداخته است.