رائه خدمات درمانی رایگان به مسافران نوروزی در اندیمشك