رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بهبهان

خورنا: رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بهبهان از شیوه اجرای پروژه آب و فاضلاب انتقاد کرد. علی آقاجری ، رئیس کمیسیون عمرانی شورای شهر بهبهان در گفتگو با خبرنگار بهبهان نیوز ضمن موافقت با کلیات پروژه آب و فاضلاب گفت: هر طرح برای به نتیجه مطلوب رسیدن باید با مطالعه انجام شود . آقاجری ادامه داد: ما استقبال می کنیم و…