رئیس کمیته ی اطلاع رسانی ستاد مرکزی دکتر روحانی

خورنا: سلطانعلی بهمنی عضو کانون تدبیر و امیدخوزستان و رئیس کمیته ی اطلاع رسانی ستاد مرکزی دکتر روحانی ادعای فردی که اخیرا خود را به عنوان رئیس و یا سخنگوی ستاد مرکزی دکتر روحانی درخوزستان معرفی کرده است  تکذیب و آن را رد کرد. بهمنی  بابیان اینکه این فرد مدعی ست از آقای دکتر روحانی دارای حکم ستادی ست گفت: این…