رئیس هیئت مدیره شرکت ارجان سوخت

37
خورنا: رئیس هیئت مدیره شرکت ارجان سوخت: اگر مسئولین در خصوص اعطای تسهیلات حمایت کنند توانایی اشتغالزایی 40 نفر دیگر را خواهیم داشت رئیس هیئت مدیره شرکت ارجان سوخت: اگر مسئولین در خصوص اعطای تسهیلات حمایت کنند توانایی اشتغالزایی 40…