رئیس مخابرات هندیجان

رئیس مخابرات هندیجان:

خورنا – ناصر حکیمی / سید عبدالرضا حسینی رئیس مخابرات هندیجان در گفتگو با خبرنگار ما در هندیجان گفت: با توجه به پیشرفت مخابرات در سطح کشور و استان خوزستان و همچنین شهرستان هندیجان کار فیبر کشی و‌نصب و…