رئیس مجتمع پتروشیمی کیمیا

خورنا: در احکام جداگانه‌ای از سوی مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام، عباس معصومیان به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی کیمیا و هیبت‌الله اعتمادی به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی خوارزمی منصوب شدند.  عباس معصومیان و هیبت‌الله اعتمادی در احکامی از سوی رضا امیری، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی کیمیا و پتروشیمی خوارزمی بندر امام منصوب…