رئیس فرهنگ و ارشاد آغاجاری

خورنا: درویش گفت: پنجمین آزمون خوشنویسی در آغاجاری برگزار شد. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامـی آغاجاری در گتفگو با خبرنگار خورنا در آغاجاری اظهار داشت: پنجمین آزمون خوشنویسی همزمان با سراسر کشور و با همکاری این اداره در شهرستان آغاجاری برگـزار شد. مهـدی درویش امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خورنا در آغاجاری اظهار کرد: پنجمین…