رئیس شورای شهر کوت عبدالله

خورنا: رئیس شورای شهر کوت عبدالله از توابع شهرستان کارون گفت: پس از چندین ماه از تشکیل شهرستان کارون، هنوز شورای این شهرستان تشکیل نشده است. عباس حزبه پوران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به تصویب نشدن کمیسیونهای پیشنهادی شورای شهر توسط فرمانداری کارون اظهار کرد: از روز 24 شهریور تاکنون فرماندار شهرستان کارون کمیسیونها را تصویب نکرده…