رئیس شورای شهر شوش

خورنا: مجسمه دعبل خزاعی می‌توانست مهر تأییدی باشد بر رابطه دعبل و شوش، مهر پیوندی که چند ماهی بیشتر دوام نیاورد، مجسمه به طور شبانه، آرام و بی‌سر و صدا جا به جا شد بی‌آنکه آب از آب تکان بخورد. دعبل خزاعی از سرشناسان شعر و ادب است که در شهر شوش دفع شده است. دعبل با نام شوش گره…