رئیس ستاد جلیلی

خورنا: علی باقری، سخنگوی ستاد سعید جلیلی، درباره آرایش انتخابات گفت: «درباره آرایش انتخابات باید سه مقطع را مورد ارزیابی قرار داد. اولین مقطع، پیش از ثبت‌نام بود که یک آرایش با اعلام نامزدی ۲۰ تا ۵۰ نفر از شخصیت‌های مطرح شکل گرفت. در ساعت‌های آخر ثبت‌نام نامزدها افرادی که تصور نمی‌شد، حضور پیدا کردند یا…