رئیس سازمان صدا و سیما

37
خورنا: با حکم رئیس سازمان صدا و سیما مسلم رحیمی مدیرکل صدا و سیمای خوزستان شد. به نقل از روابط عمومی صدا و سیما، با حکم رئیس سازمان صدا و سیما مسلم رحیمی مدیرکل صدا و سیمای خوزستان شد. رحیمی پیش…