رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان

۱۳۹۴۰۳۰۵۱۷۴۳۳۱۶۹۵۵۳۷۵۷۹۴

اندیمشک رکودار ایجاد فرصت های شغلی در بخش کشاورزی

خورنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از افتتاح ۱۰۷ پروژه با اعتبار بیش از ۳۱ میلیارد ریال در سطح استان خبر داد. کیخسرو چنگلوایی…