رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و مشاور تاریخی سریال سرزمین کهن