رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و مشاور تاریخی سریال سرزمین کهن

37
خورنا: رئیس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و مشاور تاریخی سریال سرزمین کهن  با اشاره به سرمایه‌گذاری نیروهای سلطه‌گر در تاریخ‌نگاری برای ملت‌ها و اثر آن در تغییر جهت‌گیری انسان در شناخت دوست از دشمن گفت: دشمن با…