رئیس جدید مرکز بهداشت شهرستان اندیمشک

خورنا – رئیس جدید مرکز بهداشت شهرستان اندیمشک منصوب و ضمن تقدیر از زحما ت فریدون کاظمی توفیق عناقچه پس از این در منصب، به ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان شهرستان اندیمشک خواهد پرداخت. وی بیش از این فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی اهواز ، کارمند نمونه بهداشت استان در سال ۱۳۹۴، عضو گروه کارشناسی…