رئیس جدید دانشگاه چمران کیست

خورنا: روسای دانشگاه های کشور که به پایان فرصت چهار ساله مندرج در حکم شان رسیده یا در آینده ای نزدیک به این زمان می رسند در انتظار تعیین تکلیف وزیر علوم به سر می برند لذا وزیر علوم روزهایی پر از انتصاب یا سرشار از ابقا در دانشگاههای کشور و یا تلفیقی از این دو را…