رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامـی آغاجاری

37
خورنا: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامـی آغاجاری گفت: پنجمین آزمون خوشنویسی همزمان با سراسر کشور و با همکاری این اداره در شهرستان آغاجاری برگـزار شد. مهـدی درویش اظهار کرد: پنجمین آزمون خوشنویسی همزمان با سراسر کشور و با همکاری…