رئیس اداره دامپزشکی اندیمشک

خورنا – حبیب قلندریان در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت: عرضه داروهای دامی مستلزم اخذ پروانه است و عدم رعایت قانون در این زمینه تخلف بوده و در صورت عدم رعایت آن با متخلفان برخورد خواهد شد. عرضه داروهای دامی مستلزم اخذ پروانه از مراجع صالح قانونی و بهداشتی است و که این تولید…