رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام