رئیس آموزش و پرورش اندیمشک

۱۳۹۴۰۴۰۸۱۶۴۸۵۴۸۶۴۵۵۹۶۵۷۳

رئیس آموزش و پرورش اندیمشک:

خورنا – رئیس آموزش و پرورش اندیمشک گفت: با هدف توسعه آموزش های قرآنی و سالم سازی بستر اوقات فراغت دانش آموزان پانزده واحد آموزشی…